تبریز - بلوار چایکنار (علامه طباطبایی)،بین مهر و قاری کورپوسو (محله ششگیلان) - دفتر ارتباطات مردمی دکتر علیرضا منادی
041-35252700
info@drmonadi.ir